Generelle Brugerbetingelser

1 Brugerbetingelser

Disse Brugerbetingelser (herefter benævnt som 'BB') udgør og styrer forholdet mellem 'Leverandør' (defineret nedenfor) og alle parter som besøger Hjemmesiden og/eller Appen (defineret herunder) og gør brug af dets funktioner og dets indhold på nogen måde (herefter benævnt som 'Besøgende').

Kollektivt vil Udbyder og Besøgende benævnes som 'Parter'.

2 Generelt

Brugen af alle funktioner og services tilbudt af Leverandør for FlashScore.dk hjemmeside og dets mobile applikationer (herefter benævnt som 'Appen') og de oplysninger, materialer og links deri indeholdt, er underlagt BB som angivet nedenfor. Medmindre andet er aftalt af Udbyder skriftligt, udgør BB det samlede forhold mellem Leverandør og Besøgende i dets brug af Appen inklusive enhver eller alle dens funktioner, der tilbydes af Appen.
Besøgende har pligt til at læse omhyggeligt og forstå BB før de bruger Appen. En besøgende, der har set Appen, anses for at have læst, forstået og accepteret at være bundet af BB uden behov for yderligere handling.
Leverandør forbeholder sig hermed ret til at suspendere, tilføje, afslutte, ændre og / eller supplere disse BB fra tid til anden, som den måtte finde passende.
Leverandør anbefaler, at den Besøgende regelmæssigt læser indholdet af disse sider omhyggeligt. Ved at bruge Appen accepterer den Besøgende at være bundet af BB, samt de seneste ændringer til dem, uanset om Besøgende faktisk er opmærksomme på sådanne ændringer.

Leverandøren er ikke forpligtet til at verificere, at alle Besøgende bruger Appen ifølge den sidst opdaterede BB. Den aktuelle version af BB er den, der er lagt ud på Appen.
Appen må kun bruges til lovlige formål. Anvendelse af Appen til transmission, distribution, offentliggørelse eller opbevaring af materiale på eller via Appen, der strider mod gældende lovgivning eller regulering eller tredjeparts rettigheder, er strengt forbudt. Dette omfatter (uden begrænsning) brugen af Appen eller overførslen, distributionen, offentliggørelsen eller oplagringen af materiale på eller via Appen i en sag eller for et formål, der krænker ophavsret, varemærke, handelshemmelighed eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, er uanstændigt eller skadeligt for mindreårige eller udgør en ulovlig handling eller chikanering, er injurierende eller ærekrænkende, overtræder enhver lov om beskyttelse af personlige oplysninger eller databeskyttelse, er bedragerisk eller overtræder enhver valutakontrol eller spillovgivning.
I tilfælde af misbrug og/eller misbrug af Appen forbeholder Leverandøren sig ret til at lukke eller blokere Besøgende fra Appen og lukke enhver konto, der er registreret i den Besøgendes navn. Leverandøren bevarer retten til at anlægge sag mod Besøgende og efter eget skøn.

3 Services

Appen giver en interaktiv web- og mobilapplikation/-funktioner, der indeholder live sportsoplysninger indenfor sportsbegivenheder, sportsresultater i realtid, slutresultater, kampe, holdopstillinger og sportsstatistikker. Resultaterne og andre statistiske oplysninger, der findes på Appen, afspejler oplysninger fra andre uafhængige kilder (fra tredjeparter) eller ved intern indsats eller af forskellige andre officielle Apps. Selv om alle bestræbelser er foretaget af Udbyderen om at opdatere indholdet og matche resultater eller andre oplysninger, der vises på Appen regelmæssigt, anbefaler vi at dobbelttjekke oplysninger indsamlet på Appen også fra andre kilder. Udbyderen er ikke ansvarlig for Besøgendes brug af resultaterne og andre oplysninger, der findes på Appen.

4 Tredje part Hjemmesider og Apps

Besøgende accepterer, at enhver kontakt, der er foretaget med tredjeparter, efter at have set Appen, uanset om den er beregnet eller utilsigtet, og ethvert udfald, der følger heraf, er fuldstændig uafhængig af Leverandøren, og Leverandøren på ingen måde er ansvarlig for nogen aftale eller forventning og anden konsekvens som følger af en direkte eller indirekte årsag til denne kontakt.
Eventuelle krav eller uoverensstemmelser, der måtte opstå mellem Besøgende og en sådan tredjemand, må på ingen måde involvere Leverandøren.
Tredjeparter, herunder tredjeparter, der annoncerer på Appen, har ikke adgang til Besøgendes Personoplysninger og andre data, som Besøgende måtte have givet Leverandøren.

5 A/V Indhold

Leverandøren er ikke ansvarlig for indholdet af eksterne apps, som kan ses fra Appen. Alt videoindhold, der findes på Appen, er ikke hostet på Leverandørens servere, og det er heller ikke oprettet eller uploadet til værtsserveren af Leverandøren.

6 Inaktive Kontoer

Hvis en besøgende har oprettet en konto på Appen, men ikke har adgang til den i 60 dage, forbeholder Leverandør sig ret til at lukke kontoen med øjeblikkelig virkning og uden forudgående varsel.

7 Intellektuel ejendomsret

Uden forudgående tilladelse skriftligt fra Leverandøren er Besøgende ikke autoriseret til at kopiere, ændre, manipulere med, distribuere, transmittere, vise, gengive, overføre, uploade, downloade eller på anden måde bruge eller ændre noget af indholdet i Appen.
FlashScore er et varemærke tilhørende Livesport s.r.o .. Brug af varemærket og beslægtede varemærker er forbudt, og alle rettigheder er forbeholdt.
Ethvert brud på denne bestemmelse kan være ensbetydende med en overtrædelse af gældende intellektuelle ejendomsrettigheder i EU og andre gældende love. Leverandøren og enhver anden part, der er bemyndiget på dens vegne, forbeholder sig ret til at søge erstatning i det omfang, det er tilladt i henhold til loven, mod enhver part, der direkte eller indirekte begår denne overtrædelse.

8 Type forhold

Disse BB er ikke beregnet til at oprette et partnerskab, et agentur eller et joint venture mellem Leverandøren og den Besøgende.

9 Brud af BB

Hvis den Besøgende undlader at overholde nogen af bestemmelserne i aftalen eller hvis Leverandøren med rimelighed har mistanke om, at en Besøgende enten direkte eller indirekte undlader at overholde nogen af bestemmelserne i aftalen, forbeholder Leverandøren sig ret og alle retsmidler til rådighed og eneste skønsbeføjelse at lukke eller blokere den Besøgende fra Appen og lukke enhver konto, der er registreret i den Besøgendes navn og relateret til den og bevarer retten til at anlægge sag mod den Besøgende efter eget skøn.

10 Juridisk Overholdelse

Besøgende rådes til at overholde gældende lovgivning i den jurisdiktion, hvor de er hjemmehørende og/eller bosiddende og/eller til stede. Leverandøren accepterer ikke ansvar for enhver handling, der træffes af nogen myndighed mod nogen Besøgende i forbindelse med deres brug af Appen.

11 Lov & Forum og/eller fællesskab

Disse regler skal styres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i landet Malta uden at indvirke på lovkonflikter. Parterne forpligter sig til Maltas enekompetence til at bilægge tvister, der opstår som følge af eller vedrørende disse BB. Disse BB vil ikke være underlagt FN's konvention om kontrakter for international handel med varer, hvis anvendelse udtrykkeligt udelukkes.

12 Overskrifter

Overskrifter er beregnet til klarhed og for at lette læsningen af disse BB. De er ikke beregnet som et middel til fortolkning af indholdet af det afsnit, der følger efter hver overskrift. Overskrifterne er ikke beregnet til at binde Leverandøren på nogen måde.

13 Afkald

Ethvert afkald fra Leverandøren af enhver overtrædelse af enhver Besøgende af en bestemmelse i disse BB betragtes ikke som en undtagelse fra enhver efterfølgende overtrædelse af den samme eller enhver anden bestemmelse i disse BB.

14 Ansvarsfraskrivelse

14.1 Garantier og repræsentationer

Det angives herved, at Leverandøren ikke repræsenterer, giver eller giver garanti (enten udtrykkeligt eller implicit), at Appens indhold er nøjagtigt og/eller egnet til et andet formål end de garantier, der ikke udtrykkeligt kan udelukkes i henhold til den gældende lov af disse BB.
Brug af Appen er udelukkende på besøgernes risiko. Appen er ikke et spil eller spil App. Appens udbyder yder ikke spil eller gambling tjenester; derfor behøver den ikke at holde eller kontrollere spillerens midler, og det er ikke involveret i nogen spiltransaktioner. Betting odds, der vises på Appen, er en del af Appens informationer og funktioner.

Leverandøren garanterer ikke, at: - at nogle af de funktioner, der leveres af Appen, er godkendt, at operationen fuldt ud tilfredsstiller den Besøgende, at den er helt sikker og fritaget for fejl, at den opdateres regelmæssigt, at enhver softwarefejl regelmæssigt er korrigeret, at det er uafbrudt, at Appen er virus eller fejlfri, at de er løbende operationelle, at de er tilstrækkelige, at de tilgængelige oplysninger og funktioner er pålidelige, eller at alle andre oplysninger, der er opnået og funktioner, der anvendes på Appen, er tilstrækkelig og pålidelig. De, der vælger at få adgang til hjemmesiden, gør det på eget initiativ og er ansvarlige for at overholde lokale love, hvis og i det omfang lokale love finder anvendelse.
Appen kan indeholde links og referencer til tredjepartswebsites /apps/annoncer/indhold. Disse andre websteder/apps/annoncer/indhold vil blive underlagt særskilte vilkår og betingelser, som normalt findes i disse websteder/apps/annoncer/indhold. Disse er stillet til rådighed for den Besøgende og dennes interesser og indebærer ikke ansvar for eller godkendelse af oplysninger indeholdt i disse websteder/apps/annoncer/indhold af Leverandøren. Leverandøren giver ingen garanti, hverken udtrykt eller underforstået, om nøjagtigheden, tilgængeligheden af indhold eller information, tekst eller grafik, der ikke er under dens domæne. Leverandøren har ikke testet nogen software, der er placeret på andre hjemmesider/apps, og giver ikke udtryk for kvaliteten af denne software, sikkerhed, pålidelighed eller egnethed.

14.2 Tab eller Skade

Leverandøren er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller skade, som Besøgeren eller en tredjepart måtte have lidt som følge af anvendelsen af Appen, herunder men ikke begrænset til skader forårsaget af et kommercielt tab, tab af ydelser, et tab på forventet indtjening, gevinster eller andet overskud, afbrydelse af forretningen, tab af kommercielle oplysninger eller andet økonomisk og eller sammenhængende tab.
Udbyderen er ikke ansvarlig for gevinster eller tab på tredjepartswebsteder/apps, der skyldes brugen af oplysninger, der vises på Appen.
Uden begrænsning til de to foregående klausulers generelle karakter anerkendes eller accepteres der ikke noget ansvar herfor blandt andet for følgende forhold:

 1. Fejl, fejlprint(s), fejlfortolkning(er), misvisning(er), fejllæsning(er), misligholdelse(r), stavefejl, fejl i læsning, transaktionsfejl, tekniske fejl, registreringsfejl, manifest fejl , Force Majeure og / eller enhver anden lignende fejl.
 2. overtrædelse af Leverandørens regler;
 3. kriminelle handlinger;
 4. rådgivning, i hvilken som helst form, som Leverandøren stiller til rådighed;
 5. juridiske handlinger og/eller andre retsmidler;
 6. tab eller skade, som Besøgende eller tredjeparter måtte have lidt som følge af deres brug af Appen, dens indhold eller et hvilket som helst link, der foreslås af Leverandøren;
 7. tab eller skade, som Besøgende eller tredjeparter måtte have lidt som følge af ændring, suspension eller afbrydelse af Appen;
 8. Kriminel brug af Appen eller dens indhold af enhver person, mangel eller udeladelse eller af andre forhold udenfor Leverandørens kontrol;
 9. enhver brug af Appen på grund af en tredjepart, der har adgang til de private områder, der kræver login og adgangskode, ved at bruge den Besøgendes brugernavn og kodeord;
 10. i tilfælde af uoverensstemmelser indenfor de tjenester, funktioner og andre funktioner, som Appen tilbyder, på grund af vira eller fejl, som det vedrører alle parametre, der udgør Appen, kan eventuelle skader, omkostninger, udgifter, tab eller krav forårsaget af;
 11. enhver handling eller undladelse fra en internetudbyder eller enhver anden tredjepart, som den Besøgende kan have indgået kontrakt med for at få adgang til Appen. I tilfælde af tvister mellem internetudbyderen og den Besøgende kan Leverandøren ikke være part i striden, og sådan en strid skal på ingen måde påvirke disse BB; og
 12. ethvert krav, der opstår som følge af skader pålagt af den Besøgende på grund af indholdet af materiale indsendt af en anden Besøgende eller anden tredjepart, der ikke er godkendt af Leverandøren på Appen.

15 Fortrolighedspolitik

FlashScore.dk websitet og dets mobile applikationer (heri benævnt 'Appen') respekterer alle parters privatliv og på anden måde gør brug af Appen (herefter benævnt 'Besøgende') og er forpligtet til at beskytte deres privatliv. Appen kan indsamle og bruge 'Personlige data' (defineret herunder) vedrørende sine Besøgende for at give dem de tjenester, som App´en leverer, og kun til ethvert formål, der udtrykkeligt er angivet nedenfor.

Denne privatlivspolitik er i overensstemmelse med internationale konventioner og EU-love, herunder den generelle databeskyttelsesforordning (forordning (EU) 2016/679), som omsat til maltesisk lov i databeskyttelsesloven (kapitel 440 i loven om Malta), behandling af personlige Data (Electronic Communications Sector) Regulations (Juridisk meddelelse 16 af 2003 inklusive de senere ændringer), vedtager han henstilling 2/2001 fra artikel 29-databeskyttelsesgruppen, der blev vedtaget den 17. maj 2001, om visse mindstekrav til indsamling af personoplysninger om -linie og gennemfører også andre gældende regler og praksis.
Controlleren af data indsamlet og anvendt fra Besøgende af Appen er Livesport s.r.o., Bucharova 2928 / 14a, 158 00 Prag, Tjekkiet og er ansvarlig for denne App.

Data Controlleren kan blive kontaktet på følgende mail: gdpr@livesport.eu.

Leverandøren kan blive kontaktet på følgende mail: gdpr@livesportmedia.eu.

16 Formålet med denne Erklæring

Formålet med denne Erklæring er:

Vi behandler dine personlige oplysninger på en passende og lovlig måde i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesbestemmelser og Generelle Databeskyttelsesforordning EU 2016/679 ("GDPR") som træder i kraft per 25 Maj 2018.

17 Indsamling af Personlige Data

Gemt når det er specifikt angivet i denne privatlivspolitik, at Appen ikke indsamler personlige oplysninger, når Besøgende blot gennemsøger Appen. Appen kræver dog, at Besøgende leverer nogle Personlige Data, når de bruger yderligere eller avancerede tjenester, der leveres på Appen efter registreringen. Ved disse lejligheder beder Appen de Besøgende om deres respektive samtykke inden indsamling og brug af de Besøgende Personoplysninger. Ved registrering eller på andre tidspunkter kan Appen bede de Besøgende om at indsende deres login navn (en typisk e-mail-adresse) og adgangskode.

Besøgende er ikke forpligtet til at levere deres personlige data eller tillade, at deres personoplysninger indsamles af Appen. Appen kan dog ikke være i stand til at give de Besøgende som ikke er enig i indsamlingen af deres personlige data, med alle de tjenester, som Appen tilbyder.
Selvom besøgende kan have accepteret Appen ved hjælp af deres respektive personoplysninger, har de ret til senere at tilbagekalde deres respektive samtykke af en eller anden grund ved at kontakte gdpr@livesport.eu. I tilfælde af tilbagekaldelse af samtykke vil de yderligere eller forhåndsydelser, der leveres på Appen efter registrering, ikke længere være tilgængelige.

18 Dine Rettigheder som Dataemne

18.1.1 Rettigheder til Adgang

Besøgende har ret til at anmode om, at Controller (defineret i det følgende) giver dem skriftlige oplysninger om, hvilke af deres respektive personoplysninger, de har indsamlet og/eller brugt. En anmodning kan ske ved at indsende en skriftlig anmodning til Controller (defineret i det følgende).
Appen forpligter sig til at gøre alle rimelige bestræbelser for at holde de indsamlede personoplysninger opdateret. Besøgende opfordres imidlertid til at informere App´en om eventuelle ændringer af deres personlige data, som afholdes af App´en.

18.1.2 Korrektionsblokering eller Sletning af Data

Besøgende, der mener, at en af deres personlige oplysninger er unøjagtige, kan anmode Controller skriftligt om at rette op på dataene. Besøgende har også ret til at anmode Controller om at blokere eller slette deres respektive personlige data, hvis den er blevet behandlet ulovligt.

18.1.3 Right to indsigelse

Du kan til enhver tid kontakte os på gdpr@livesport.eu for at bede os om ikke at behandle dine personlige data til markedsføringsformål, f.eks. modtager information fra os om kommende begivenheder, nyhedsbreve og publikationer, og dine data bliver ikke længere behandlet til sådanne formål.

18.1.4 Ret til at inddrage samtykke

Du har ret til at trække dit samtykke til denne erklæring og de behandlingsmetoder, der er beskrevet heri, ved til enhver tid at sende en email til gdpr@livesport.eu. Dette påvirker ikke lovligheden af forarbejdning, som vi udførte på grundlag af et sådant samtykke, før den blev trukket tilbage. Tilbagekaldelse af samtykke vil medføre, at vi straks skal opsige vores tjenester.

18.1.5 Ret til berigtigelse

Du har ret til at få rettet eventuelle unøjagtige personoplysninger om dig, som vi har behandlet, opdatere de data, som er forældet, og retten til at have ufuldstændige personoplysninger afsluttet, herunder ved hjælp af en supplerende erklæring.

18.1.6 Ret til sletning

Du har ret til at få slettet personoplysninger, som vi har om dig, når dine personlige data ikke længere er påkrævet, hvor:

du tilbagetrækker dit samtykke til os om at behandle dine Personlige Data;

dine Personlige Data ikke længere skal behandles; eller

dine personlige data er blevet behandlet ulovligt.

18.1.7 Ret til Begrænsning af Forarbejdning

Du har ret til at begrænse vores behandlingsaktiviteter, hvor:

du bestrider rigtigheden af disse personoplysninger i en periode, der gør det muligt for os at verificere rigtigheden af de samme personoplysninger;

vores behandling anses for ulovlig, og du modsætter dig sletningen af dine personlige data og anmodning om begrænsning af dens anvendelse i stedet;

vi har ikke længere brug for dine personlige data til de formål, der er angivet heri, men du har brug for det til oprettelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav; eller

du har protesteret mod vores behandling i afventning af verificeringen af, om de berettigede grunde til vores behandlingsaktiviteter overstyrer dem, der vedrører dig.

18.1.8 Ret til Dataportabilitet

Fra 25 Maj 2018, skal du have ret til at modtage dine Personlige Data i et struktureret og maskinlæseligt format og overføre disse data til en anden Controller (som defineret under GDPR).

19 Formål med indsamling og brug af Personlige Data

De Personlige Data, som indsamles af Appen, behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i databeskyttelsesloven (Kapitel 440 fra Maltas Love) og subsidiær lovgivning, der er udstedt derunder og udelukkende behandlet med henblik på:

Kommunikation med de Besøgende;

Sende de Besøgende nye kodeord til deres respektive personlige kontoer;

At levere avancerede tjenester, der gør det muligt at konfigurere Appen til en vis grad;

Forbedring af indholdet tilbudt af Appen;

At give de Besøgende personlige indstillinger af Appen samt dens indhold og/eller layout.

20 Retsgrundlag for forarbejdning

Vi behandler kun dine Personlige Data, hvor du har givet dit samtykke, eller i det omfang det er nødvendigt for os at kunne levere de tjenester, vi tilbyder, og/eller til de formål, der er angivet i denne erklæring.

Vi kan også behandle dine Personlige Data på grundlag af enhver legitim interesse eller for at overholde lovmæssige juridiske forpligtelser. Dette kan omfatte udøvelse af forsvaret for retlige krav eller for at efterkomme en kendelse fra en domstol, en domstol eller en myndighed.

21 Marketing

Du modtager marketingkommunikation fra os, hvis du har anmodet om sådanne markedsføringsoplysninger fra os ved at give os dine oplysninger via denne app og har valgt at modtage sådanne oplysninger.

Vi vil ikke dele dine Personlige Data med nogen tredjepart til markedsføringsformål uden dit entydige samtykke.

22 Offentliggørelse af Personlige Data til tredjepart

Leverandøren sælger ikke, handler eller udlejer eller på anden måde offentliggør Personlige Data fra Besøgende til nogen tredjepart uden deres forudgående samtykke. Personlige Data vil dog blive videregivet til tredjemand i tilfælde af salg af Appen.

Ovennævnte foregriber ikke nogen juridisk forpligtelse, der påhviler Appen at videregive Besøgendes Personlige Data til tredjeparter.

Ovennævnte foregriber heller ikke de oplysninger, der er absolut nødvendige som led i en eller flere af formålene med indsamling og brug af Personlige Data. I så fald søger Appen forudgående samtykke fra de berørte Besøgende. Leverandøren forbeholder sig ret til at levere statistikker over Besøgende, salg, trafik og anden statistisk information vedrørende Appen til tredjepart, uden at identificere en bestemt Besøgende.

23 Log Filer

For bedre at kunne administrere Appen vil indsamling af brede demografiske oplysninger fra Besøgende samles og bruges i en log fil og Appen registerer automatisk IP-adressen for alle Besøgende og de sider, der ses af hver Besøgende..

24 Cookie Ansvarsfraskrivelse

En "cookie" er information, som ligger gemt på en Besøgendes computer af en webserver og bruges til at tilpasse deres webtjeneste. Appen anvender cookies til at gemme oplysninger om Besøgendes interaktioner, der måtte være nødvendige senere for at udføre en funktion. Besøgende kan vælge at deaktivere cookies i browserindstillinger. Vi bruger cookies til at tilpasse indhold og annoncer, til at levere sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores websted med vores App Analytics-partnere, nogle reklamepartnere (programmatiske) og sociale medier (kun når du logger ind via din sociale konto). Se detaljer her.

Denne erklæring bør læses i forbindelse med vores Cookie Politik og enhver anden Beskyttelse af Private Oplysninger vi kan give ved bestemte lejligheder, når vi indsamler eller behandler Personlige Data om dig, så du er fuldt ud klar over, hvordan og hvorfor vi bruger dine Personlige Data.

25 Flytning af Personlige Data til Tjedje Lande

Controlleren overfører ikke Personlige Data uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og hvis det er påkrævet, vil det først sikre sig, at der er passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine Personlige Data er tilstrækkeligt beskyttet.

26 Sikkerhed

Appen og Controlleren har vedtaget forskellige foranstaltninger, både tekniske og organisatoriske, for at beskytte kommunikation mod ødelæggelse, tab, misbrug og ændring af Personlige Data, som er indsamlet og brugt (herunder sikring af, at overførsler af data er sikret) gennem sikret kommunikation mellem brugerens enhed og leverandørens servere "HTTPS". Derudover gemmes alle adgangskoder, du opretter, ved hjælp af BCrypt-standard. Uanset disse bestræbelser kan Leverandøren ikke garantere, at en sådan begivenhed ikke vil forekomme.

27 Perioden for opbevaring af Personlige Data

Personoplysningerne opbevares kun i den tidsperiode, der kræves for at opfylde de formål, som de blev indsamlet for. I tilfælde af inaktivitet for brugerkonto i et (1) år vil alle indsamlede Personlige Data blive slettet.

28 Tredje part hjemmesider/apps

Tredjeparts hjemmesider/apps er ikke omfattet af denne privatlivspolitik. Appen giver links til andre websteder for at gøre det lettere for Besøgende. Appen er ikke ansvarlig for indholdet på tredjepartswebsites/apps og foranstaltninger, som de vedtager for at beskytte dit privatliv. Alle andre websteder/apps, som Besøgende har adgang til fra Appen har muligvis ikke en passende politik for privatlivets fred.

29 Accept af Privatlivspolitikken

De Besøgendes samtykke til indsamling og brug af deres respektive Personlige Data af Appen og Controlleren er underlagt denne privatlivspolitik, der er angivet ovenfor. Besøgende rådes til regelmæssigt at gennemgå privatlivspolitikken for at blive bekendt med vilkårene og klausulerne heri og med eventuelle ændringer, som fra tid til anden kan implementeres af Appen.

30 Leverandøren

Leverandøren er Livesport Media Ltd, der er behørigt registreret i henhold til lovgivningen i Malta den 22. november 2011 med registreringsnummer C 54555 og har sin registrerede adresse på CMS House, First Floor, St. Peters Street, San Gwann, SGN 2310, Malta . For at kontakte os, bedes du kontakte os på info@livesportmedia.eu.

31 Version og Dato for BB

Denne erklæring i version nummer 2 blev sidst opdateret 25.5.2018 (FS.COM-ToU-20180525-2)

Disse vilkår er venligst udlånt fra original engelsk tekst, dvs. oversættelsen af disse vilkår og betingelser. I tilfælde af uoverensstemmelser eller afvigelser mellem den engelske version og enhver anden sprogversion af disse vilkår og betingelser, vil den engelske version have forrang.